Aizputes novada kultūra

Aizputes novada kultūras dzīves uzdevums ir saglabāt esošās un attīstīt jaunas kultūras tradīcijas, kā arī aktīvi iesaistīt Aizputes novada iedzīvotājus kultūras pasākumu norisēs. Tiek atbalstīti amatiermākslas kolektīvi, jo tie pārstāv Aizputes novada vārdu gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Ir nepieciešams turpināt pilnveidot un veidot daudzveidīgu, plašu un atraktīvu kultūras pakalpojuma klāstu Aizputes novadā, kurš atbilstu gan novada iedzīvotāju, gan novada viesu prasībām. Aizputes novadā 2018.gadā notika daudzi Latvijas 100gadei veltīti pasākumi: Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītie „Baltā galdauta svētki”,Ģimeņu svētki „Mēs saviem bērniem”, Aizputes Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Koncerts veltīts Latvijas simtgadei,Saulgriežu svinības „Līgo saule, līgo bite!”, Aizputes Pilsētas svētki „Svētki ienāk pilsētā” , Latvijas Zaļumballe, „Simts skaistākās dziesmas Latvijai”, Latvijas valsts simtgades svinības, Liepājas apriņķa deju kolektīvu lielkoncerts „No sirds uz sirdi”. Tika aizsākts jauns pasākumu cikls  tikšanās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem “Sarunas ar ...”. Kā katru gadu notikuši pagastu svētki, par novadu tradīciju kļuvuši Ģimenes svētki. Katrā novada muzejā tika rīkoti vērienīgi Muzeju nakts pasākumi. Pagastos un Aizputes pilsētā svinēti tradicionālie latviešu gadskārtu svētki. Tika atzīmēta Starptautiskā Senioru diena. Aizputes KN sadarbībā ar Mārtiņa Freimaņa fondu organizēja Mārtiņa Freimaņa piemiņas pasākumu „Mans draugs Mārtiņš Freimanis”.

 

 

 

Novadā darbojās 28 kultūras iestādes, 39 amatiermākslas kolektīvi ar 617 dalībniekiem. No tiem 14 kolektīvi ir bērnu kolektīvi, kuros darbojas 221 dalībnieki, 25 pieaugušo kolektīvi, kuros dalībnieku skaits ir 396 dalībnieki.

Kori–3: Aizputes KN jauktais koris „Kurzeme”, Kazdangas pagasta jauktais koris, Cīravas pagasta jauktais koris.

Vokālie ansambļi-4: Aizputes KN vīru vokālais ansamblis „Kurši”, Aizputes KN senioru vokālais ansamblis „Uzmet garu”, Cīravas KN senioru sieviešu vokālais ansamblis „Priekā”, Kalvenes KN sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”.

Deju kolektīvi-4: Aizputes KN VPDK „Kurzemnieks”, Aizputes KN senioru deju kolektīvs „Misiņš”, modes deju grupa „Reitings”, deju grupa „Kompliments”.

Citi kolektīvi: Kazdangas KC pūtēju orķestris „Kazdanga”, Kazdangas KC folkloras kopa „Zīle”, Aizputes Tautas teātris, Aizputes Tautas lietišķas mākslas studija „Aizputes kamolītis”, Kalvenes KN dramatiskais kolektīvs „Nebēda”, Kalvenes KN radošo darbu pulciņš, Kazdangas KC rokdarbu pulciņš, Kazdangas KC ģitāristu ansamblis, Kazdangas KC radošais pulciņš, Cīravas KN ģitāristu ansamblis, Apriķu TN sporta pulciņš, Apriķu TN modes deju pulciņš, Apriķu TN līnijdeju pulciņš, Apriķu TN dramatiskais kolektīvs „Skabarga”.

Aizputes novada bērnu amatiermākslas kolektīvi: Kalvenes KN bērnu deju kolektīvs, Kalvenes KN bērnu hip-hop deju grupa, Kalvenes KN pirmskolas vecuma bērnu hip–hop deju grupa, Aizputes KN bērnu vokālais ansamblis „Dzirkstītes”, Aizputes KN bērnu un jauniešu muzikāli radošās studija, Aizputes KN bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs „Panda”, Kazdangas KC bērnu vokālais ansamblis, Kazdangas KC bērnu deju kolektīvs, Cīravas KN 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs, Cīravas KN 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs, Cīravas KN hip-hop deju pulciņš, Cīravas KN floristikas pulciņš, Aizputes KN Modes deju grupas „ZIP” un „Pulss’’.

Pašvaldība atbalstījusi amatiermākslas kolektīvu dalību skatēs, konkursos, festivālosun svētkos, kuros Aizputes novada kolektīvi regulāri piedalās un iegūst labu žūrijas vērtējumu. Aizputes novada 10 amatiermākslas kolektīvi, kopā 222 dalībnieki, piedalījās Latvijas simtgades XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVIDeju svētkos: Cīravas jauktais koris, Aizputes KN jauktais koris „ Kurzeme”, Kazdangas pagasta jauktais koris, Aizputes KN VPDK „Kurzemnieks”, Aizputes KN SDK „Misiņš”, Aizputes vsk. jauniešu deju kolektīvs „Vārpa”, Aizputes KN TLM studija „Aizputes kamolītis”, Kazdangas pūtēju orķestris „Kazdanga”, Kazdangas pagasta folkloras kopa „Zīle”, Aizputes KN bērnu un jauniešu vokālā studija.

 


Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads