Izsoles

***

Aizputes novada dome organizē rakstisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6405 007 0058, kas sastāv no 889 m2 liela zemes gabala, uz kura atrodas pirts ēka ar kadastra apzīmējumu 64050070058001 244 m2 platībā un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 64050070058003 48,6 m2 platībā Katoļu ielā 3, Aizputē, Aizputes novadā.

Nekustamais īpašums tiek iznomāts sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru sniegšanai. Speciālais nosacījums: Nomnieks nodrošina sociālā pakalpojuma sniegšanu Aizputes novada trūcīgajām un maznodrošinātajām personām – mazgāšanās dušā vienu reizi nedēļā, pavisam kopā 1700 mazgāšanās reizes gadā. Vienas mazgāšanās reizes pašvaldības līdzfinansējums ir 3,00 EUR. Par pakalpojuma nepieciešamību personai lemj un pakalpojumu apmaksā Aizputes novada domes sociālais dienests.

Kopā ar pieteikumu izsolei pretendents iesniedz saimnieciskās darbības plānu, kura apjoms ir ne vairāk par 4000 vārdiem, un sniedz informāciju par iepriekšēju pieredzi sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru sniegšanā, ja tāda ir.

Rakstiskā nomas tiesību izsole notiek par iznomājamā objekta mēneša nomas maksu, izsoles sākumcena ir 63,00 EUR, solis 1 EUR. Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem jāiesūta Aizputes novada domes Vienotajā valsts un pašvaldību klienta apkalpošqnas centrā ar norādi “Nomas tiesību izsole PIRTS Katoļu iela Aizputē, Aizputes novadā» līdz 2021. gada 14.janvārim plkst.16.00. Rakstiskie piedāvājumi tiek atvērti un izsole notiek Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā domes sēžu zālē 2021.gada 15.janvārī plkst.12.15.

Izsoles noteikumi

Nora katolu iela 3

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6405 001 0007, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputē, Sakas ielā 33A un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3012 m2.

Izsoles sākumcena: 8025,00EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2021.gada 12.februārī plkst.12.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 11.februārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Sakas 33A, izsole”.

Izsoles noteikumi

Nora Sakas33

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.7 Raiņa bulvārī 6, Aizputē, Aizputes novadā.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.7 ar kadastra numuru 6405 900 0878, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, Raiņa bulvārī 6, un reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.175-7 ar kopējo platību 34,2 m2, un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 11/1000 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 6405 004 0023 001, un zemes, kadastra apzīmējums 6405 004 0023. Izsoles sākumcena 5730,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē Atmodas ielā 22, Aizputē 2021.gada 12.februārī plkst.9.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 11.februārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektronisks dokuments uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Raiņa 6-7, izsole”.

Izsoles noteikumi

Nora Raina bulv

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu:

1.lote- nekustamais īpašums Parka ielā 2B, Aizputē, kadastra Nr.64050030179, kas sastāv no zemes gabala 2305 m2 platībā, izsoles sākumcena 7110,00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 12.februārī plkst 9.30;
2.lote- nekustamais īpašums Parka ielā 2C, Aizputē, kadastra Nr.64050030180, kas sastāv no zemes gabala 2386 m2 platībā, izsoles sākumcena 7310,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR izsoles notiek 2021.gada 12.februārī plkst 10.00;
3.lote- nekustamais īpašums Parka ielā 4, Aizputē, kadastra Nr.64050030181, kas sastāv no zemes gabala 2077 m2 platībā, izsoles sākumcena 6310,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR izsoles notiek 2021.gada 12.februārī plkst 10.30;
4.lote- nekustamais īpašums Parka ielā 6, Aizputē, kadastra Nr.6405003018, kas sastāv no zemes gabala 2330 m2 platībā, izsoles sākumcena 7110,00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 12.februārī plkst 11.00;
5.lote- nekustamais īpašums Parka ielā 8, Aizputē, kadastra Nr.64050030183, kas sastāv no zemes gabala 2339 m2 platībā, izsoles sākumcena 7150,00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 12.februārī plkst 11.30;

Izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 11.februārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektronisks dokuments uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot attiecīgo loti, uz kuru piesakās izsolei, piemēram, 1.lote, izsole.

Izsoles noteikumi

Nora Parka iela

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 5,23 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā īpašuma “Stiebriņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 009 0228

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.12.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 5,23 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 246 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izoles noteikumi

Stiebrini 5.23ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 4,13 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā īpašuma “Līdumiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 002 0195

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.45 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 4,13 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 172 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Lidumini 4.13ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 1,12 ha platībā Kalvenes pagasta nekustamā īpašuma “Līdumi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0211

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 1,12 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 40 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Izsoles noteikumi

Lidumi 1.12ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 0,7 ha platībā Kalvenes pagasta nekustamā īpašuma “Līdumi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0211

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.15 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 0,7 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Lidumi 0.7ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 3,6 ha platībā Aizputes pagasta nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6442 005 0238

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 3,6 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 130 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Paligsaimniecibas 3.6ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 0,43 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167 un “Upmaļi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0315

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.45 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 0,43 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Krastini upmali 0.43ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 0,66 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167 un “Upmaļi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0315

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.30 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 0,66 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteimumi

Krastini upmali 0.66ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 3,16 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.15 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 3,16 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 78 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izoles noteikumi

Apriku krastini 3.16ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 1,9 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0191

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 1,9 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 90 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Apriku krastini 1.9ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 0,71 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.9.45 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 0,71 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Apriku krastini 0.71ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 1,00 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0287

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.9.30 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 1,00 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 42 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izoles noteikumi

Apriku krastini 1ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 3,00 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0162

Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.9.15 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 3,00 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 122 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Apriku krastini 3ha

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 1,8 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0162

Izsole notiks 2021.gada 15.janvārī plkst.9.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 1,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 73 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Izsoles noteikumi

Apriku krastini 1.8ha

***

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0144. Izsoles sākumcena EUR 280.00; nodrošinājums – EUR 28.00; izsoles solis – EUR 20.00.

Izsoles sākums – 08.01.2021., izsoles noslēgums – 08.02.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolītoobjektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošas nedzīvojamās telpas Lažas iela 1-1, Aizpute, platība 74,30 m2, kas sastāv no nedzīvojamas telpas Nr.1 un 7430/24470 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0097 001 līdz 6405 007 0097 003, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0097.

Izsoles sākumcena: 1360,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.9.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Lažas iela 1-1, izsole”.

Izsoles noteikumi

Lazas iela

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6405 010 0145, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputē, Kalvenes ielā 40 un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1245 m² un apbūves - dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6405 010 0145 001) ar kopējo platību 238.4 m².

Izsoles sākumcena: 2680,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.9.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Kalvenes 40, izsole”.

Izsoles noteikumi

Kalvenes iela

***

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.70 Saules ielā, Aizputē, Aizputes novadā.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.70, ar kadastra numuru 6405 900 0877, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, Saules ielā 5, un reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.288-70, ar kopējo platību 54.4 m2, un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 14/1000 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 6405 004 0022 001 un zemes, kadastra apzīmējums 6405 004 0022,. Izsoles sākumcena 5560,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.10.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Saules 5-70, izsole”.

Izsoles noteikumi

Saules iela 5

***

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.8 Atmodas ielā 31, Aizputē, Aizputes novadā.

Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.8 48,9 m2 platībā un 7/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101 001 līdz 6405 007 0101 003 un zemes gabala, izsoles sākumcena 3700,00 EUR izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22, Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.10.45.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Atmodas iela 31-8, izsole”.

Izsoles noteikumi

Atmodas iela 31

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām īpašumā “Lindas”, Kazdangas pag., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6468 013 0009, daļu 1,1 ha platībā

Izsole notiks 2021.gada 19.janvārī plkst.10.30 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.

Nomas objekts sastāv no 1,1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 36 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 5 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem jāiesūta Aizputes novada domes Vienotajā valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi “Nomas tiesību izsole īpašumam “Lindas”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6468 013 009, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, 1,1 ha platībā”, līdz 2021. gada 18.janvārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi

Lindas

***

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli Aizputes novada domei piederošai kustamai mantai automašīnai “Škoda Fabia FK 3740” (2005.g.).

Izsoles sākumcena –  400,00 EUR; izsoles solis - 10 EUR; izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas; izsoles vieta – Aizputes novada dome, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, pieteikumi tiks atvērti 19.01.2021. plkst.11.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X, norādot “Škoda Fabia FK 3740 izsole”.

Izsoles noteikumi

Skoda

 ***

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.3 “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0145. Izsoles sākumcena EUR 420.00; nodrošinājums – EUR 42.00; izsoles solis – EUR 40.00;
  • Nr.4 “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0146. Izsoles sākumcena EUR 360.00; nodrošinājums – EUR 36.00; izsoles solis – EUR 40.00.

Izsoles sākums – 18.12.2020., izsoles noslēgums – 18.01.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.01.2021.jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

***

 

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads