Novada apraksts

Novada nosaukums                   Aizputes novads
Plānošanas reģions                      Kurzemes reģions
Teritorijas platība                        640,2 kvadtrātkilometri
Iedzīvotāju skaits                        8644
Iedzīvotāju blīvums                     16,9 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru

Novada teritoriālais dalījums          Aizputes pilsēta
                                                        Aizputes pagasts
                                                        Cīravas pagasts
                                                        Kalvenes pagasts
                                                        Kazdangas pagasts
                                                        Lažas pagasts

Administratīvais centrs                  Aizpute
Novada dome                                   15 deputāti

 

Aizputes novads atrodas Kurzemes plānošanas reģionā, tā platība ir 63994,0 ha, un to veido Aizputes pilsēta, kā arī Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasti ar administratīvo centru Aizputes pilsētā. Apdzīvotās vietas novadā ir Aizputes pilsēta, kā arī ciemi pagastos - Kūdra, Rokasbirzs, Cīrava, Dzērvnieki, Kalvene, Kalvenes stacija, Bojas, Kazdanga, Rokaiži, Tebra, Apriķi, Padure un Štakeldanga.No Aizputes pilsētas tuvākā lielā pilsēta ir 50 km attālā Liepāja, līdz Rīgai ir 175 km. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 43% no novada platības, lielākā daļa no tās ir aramzeme. Meži aizņem 42% no novada platības, purvi 2% no teritorijas un 13% ir pārējā teritorija. 2019.gada 1.janvārī novadā dzīvoja 8 192 iedzīvotāji. Puse no iedzīvotājiem – 4 073 – dzīvo Aizputes pilsētā. 2019.gada 30.aprīlī bezdarba līmenis Aizputes novadā (5,7%) bija augstāks nekā vidēji Latvijā (4,9%) un nedaudz augstāks nekā Kurzemes reģionā (5,4%). Pēdējo trīs gadu laikā, no 2017. līdz 2019.gada 30.aprīlim, bezdarba līmenis Aizputes novadā samazinājās par diviem procentpunktiem. Lielākie novada uzņēmumi darbojas pārtikas pārstrādes, ceļu būves un lauksaimniecības jomās, tomēr novadā nav izteiktas vienas ekonomikas nozares pārsvars. Lielākais apgrozījums ir pārtikas produktu mazumtirdzniecībā un būvniecībā, pieaug metālapstrādes un nepārtikas preču tirdzniecības apjoms.Novadu šķērso vairāki nozīmīgi valsts autoceļi, kuri kopumā ir labā stāvoklī, lai gan daļai no šiem ceļiem ir nepieciešams remonts. Pašvaldības ceļu kopgarums -378,146 km. Pašvaldības pārziņā esošo ielu kopgarums ir 55,176 km. Novadu šķērso augstsprieguma (110 kW) elektropārvades līnija, pie Aizputes pilsētas atrodas apakšstacija.Novadā darbojas viens atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs –SIA “Eko–Kurzeme”, kas ietilpst “Eco Baltia grupā”, kas pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā un ar kuru pašvaldībai, uzņēmumiem un iedzīvotājiem ir noslēgti līgumi. Novadā ir 21 dalīto atkritumu šķirošanas vietas, kas izvietotas visos pagastos un Aizputes pilsētā. Tajās ir iespēja šķirotā veidā nodot pudeļu stikla, PET, kartona atkritumus. Aizputē ir arī metāla šķirošanas vieta.Novadā atrodas divas nelielas Natura 2000teritorijas – dabas liegums “Blažģa ezers” un dabas liegums “Tebras ozolu meži”, kas aizņem 0,8% no novada teritorijas. Novadā atrodas arī 20 mikroliegumi, kā arī pieci dabas pieminekļi.

 

 

Aizputes novada ģerbonis

Ģerboņa vairoga sudraba laukā sarkans ķieģeļu mūris ar torni un atvērtiem vārtiem ar paceltu melnu režģi. Virs torņa trīs piecstarainas zelta zvaigznes. Tas ir šodien Aizputes pilsētas 1925.gadā apstiprinātai ģerbonis. Lasīt vairāk...

 

            

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads